Duşenbe, 25 Iýul 2016 10:43

Belarus döwletine hoş geldiňiz!

Written by
Rate this item
(0 votes)

Belarus döwletine hoş geldiňiz!

Belarus döwletinde syýahat etmek üçin 5 sebäp:sdfa45

  1. Agzybir halky bar;
  2. 12-17-nji asyrlaryň taryhy ýadygärleri;
  3. Belarus aşhanasy;
  4. Ajap tebigaty;;
  5. Ýylyň islendik wagty özboluşly lezzet alyp bolýar.

Uly bolmadyk Belarus döwleti syýahat etmek we täze täsinliklere duçar bolmak üçin hemişekisi ýaly örän ähmiýetli ýerleriň biri bolup durýar. Häzirki wagtda Belarus döwletinde dyýnç almagyň özi bir baý taryhy we medeni mirasy bilen tapawutlanýan tebigatyň şypaly güýjidir. Belarus döwletinde geçirjek wagtyňyz size durmuşyň gaýda-gaýmalaşyklary barada ýatdan çykarmaga, ruhy we fiziki güýçleriňiziň täzeden dikeltmegine mejbur eder.

Belarus döwleti – baý taryhly we medeniýetli ýurt. Ertikileri ýatlatýan köşkler, köne ybadathanalar we tebigatyň ajaýyp gözelligi – bularyň hemmesi bütün dünýäniň syýahatçylarynyň ünsüni çekýär. Egerde siz Belarus döwletiniň üstünden geçip dünýä syýahat etdip ýörkäňiz birnäçe gün bizde galsaňyz biziň ýurdymyzdan şypaly lezzet alarsyňyz.

Ýanka Kupala adyndaky Grodno Döwlet Uniwersitetiniň regional turizm Merkezi size aşakdakylary hödürleýär:

– Grodno, Minsk we ş.m. şäherlerinde ýaşaýyş (2-4 ýyldyzly myhmanhanalarda, şäherin daşyndaky jaýlarda);
- Transport bilen üpjün ediş (wokzalarda we aeroportlarda garş almak bilen bilelikde);
– Wiza bilen üpjün ediş.

Biz size hemişe kömek etmäge we iň gowy turlary hödürlemäge taýýardyrys!

Islendik soraglar üçin biz bilen habarlaşyp bilersiňiz:

Salgymyz: 230023, Ožeşko, 22, Grodno, Belarus

Telefon belgilerimiz: + 375 (152) 77 37 85; + 375 (152) 77 37 86; + 375 (29) 869 06 02

Elektron poçtamyz: Bu email salgysy spamlardan goranýar. Görmek üçin JavaScript Administrator tarapynyň doly işleýişi üçin hökman işletmeli bolarsyňyz.

Read 1251 times Last modified on Duşenbe, 25 Iýul 2016 10:54
banner11 banner21 banner31