Ýanka Kupala
 adyndaky Grodno Döwlet Uniwersiteti

Displaying items by tag: news

"Kupalowskiý uniwersitetiniň işgärleriniň ykbalyndaky beýik watançylyk urşy": Ýewgeniý Dalidowiç

Ýewgeniý Nikolaýewiç Dalidowiç 1931-nji ýylyň 20-nji maýynda Minsk sebitiniň Gresski etrabynyň Korniçi obasynda dünýä indi.
1943-nji ýylyň maý aýyndan 1945-nji ýylyň iýun aýyna çenli Ýewgeniý Dalidowiç S. M. Budýonnynyň adyny göterýän 3-nji Minsk partiýa brigadasynyň N. A. Şorsyň adyndaky partiýa aragatnaşyk gözleg toparyndady. 2-nji derejeli Watançylyk urşy ordeni, 1-nji, 2-nji, 3-nji derejeli "Ýadawsyz hyzmaty üçin" medallary bilen sylaglandy.
1988-nji ýyldan 2003-nji ýyla çenli Yevewgeniý Nikolaýewiç Dalidowiç Ýanka Kupala adyndaky Grodno döwlet uniwersitetiniň hukuk fakultetiniň ylmy işler boýunça orunbasary, Jenaýat hukuklary, amallar we jenaýatçylyk kafedrasynda mugallym bolup işledi.

"Kupalowskiý uniwersitetiniň işgärleriniň ykbalyndaky beýik watançylyk urşy": Boris Gritsenko

Boris Fýodorowiç Gritsenko 1927-nji ýylda Gomel welaýatynyň Nosowiçi etrabynyň Duýanowka obasynda dünýä indi. Beýik Watançylyk urşunyň gatnaşyjysy. 1944 - 1945-nji ýyllarda 25-nji howa tälim mekdebiniň kursanty, 209-njy pyýada goşun bölüminiň 754-nji pyýada polkunyň pulemýotçysydy.
Boris Gritsenko 2 orden bilen ýagny, Gyzyl Zähmet baýdagy, Watançylyk urşy 2-nji derejeli ordeni (1985), Halklaryň dostlugy ordeni we 9 medal bilen sylaglandy.
1989-2001-nji ýyllar aralygynda Boris Fýodorowiç Gritsenko Ýanka Kupala adyndaky Grodno döwlet uniwersitetiniň kadrlar bölüminiň müdiri bolup işledi.

“Kupala taslamalary 2020” halkara aralyk okuw marafony sizi maý aýyndaky çärelere çagyrýar

11-nji maýdan 27-nji maý aralygynda “Kupala taslamalary 2020” halkara uzak aralyk okuw marafonynyň çäginde tor taslamalaryny synagdan geçirmek geçiriler.
Halkara aralyk okuwy “Bahar sessiýasy. Maý ”marafona gatnaşyjylar tarapyndan döredilen tor taslamalaryna jemgyýetçilik-hünär synagyny geçirmegi, mugallymlaryň IKT başarnygyny ýokarlandyrmagy we uzak aralyk okuw tehnologiýalaryny goşmak bilen häzirki zaman dersara tehnologiýalary özleşdirmegi maksat edinýär. Gatnaşanlary hasaba almak, 2020-nji ýylyň 4-nji maýyndan 10-njy maýyna çenli aralykda elýeterlidir.
Marafonyň çäginde döredilen tor taslamalarynyň arasynda “Peýdaly programmalar: Geliň bilelikde döredeliň!” ýazyjylary, Esasy we amaly matematika kafedrasynyň dosenti Natalýa Semençuk we Häzirki zaman programmirleme tehnologiýalary kafedrasynyň dosenti Nina Makarowa we Ýanka Kupala adyndaky grodno döwlet uniwersitetiniň Tebigat ylymlary we lingwistika dersleri we metodikasy we olaryň okadylyşy kafedrasynyň dosenti Ýelena Lapkowskaýanyň «Проста пра галоўнае!» taslamasyda bar.
Ýaryşyň jemleri 2020-nji ýylyň 10-njy iýunynda geçiriler.
Gatnaşmak üçin mugallymlar, metodologlar, kitaphanalar, goşmaça bilim mugallymlary, GDA ýurtlarynyň bilim edaralarynyň talyplary çagyrylýar. Gatnaşanlaryň hemmesine elektron şahadatnama berler.

Bilim marafony barada has giňişleýin bu ýerden öwrenip bilersiňiz.

Bütindünýä zähmeti goramak gününe bagyşlanan olimpiada, Ýanka Kupala adyndaky Grodno döwlet uniwersitetinde geçirildi

Belarus kollejleriniň 30-dan gowrak okuwçylary innowasiýa tehnologiýalary we inženerçilik fakultetinde geçirilen uzak aralyk olimpiadasyna gatnaşdy.
Çäräniň dowamynda okuwçylar zähmet meselelerini goramak, senagat arassaçylygy we hünär saglygy, howpsuzlyk we ýangyn howpsuzlygy babatynda hukuk we guramaçylyk meseleleri boýunça bilimlerini görkezip bilýän synag meselelerini çözdüler.
Şeýlelik bilen, birinji ýeri Belarusyň Milli Tehniki Uniwersitetiniň Minsk Döwlet Politehniki Kollejiniň talyby Alekseý Klenitskiý we Ýanka Kupala adyndaky Grodno döwlet uniwersitetiniň Tehnologiýa Kollejiniň talyby Denis Sawçuk paýlaşdy.
Ikinji orunda Belarusyň milli tehniki uniwersitetiniň Minsk döwlet politehniki kollejinden Bogdan Kowalewskiý we Ýanka Kupala adyndaky Grodno döwlet uniwersitetiniň tehnologiýa kollejinden Roman Toloçko bar.
Üçünji ýeri Ýanka Kupala adyndaky Grodno döwlet uniwersitetiniň tehnologiýa kollejiniň talyplary Stepan Baçko, Alekseý Kaşli we Dmitriý Romançuk eýeledi.

Ýanka Kupala adyndaky Grodno döwlet uniwersitetiniň talyby Logistika boýunça V halkara olimpiadasynda birinji ýeri eýeledi

Olimpiýada, G.W. Plehanow adyndaky Russiýa Ykdysady Uniwersitetiniň Wolgograd şahamçasynyň esasynda uzak formatda geçirildi.
Olimpiýada 30 synag soragyna jogap berjek jemi 109 adam gatnaşdy.
Olimpiadanyň netijelerine görä, innowasiýa tehnologiýalary we inženerçilik fakultetiniň "Ulag logistikasy (ýol transporty)" hünäri boýunça 4-nji ýyl talyby Daria Boguşewiç ýeňiji boldy.
Toparlaýyn göreşde, Ýanka Kupala adyndaky Grodno döwlet uniwersitetiniň logistika we dolandyryş usullary kafedrasynyň talyplary Daria Boguşewiç we Eleanora Zanewskaýa Belarusyň milli tehniki uniwersitetiniň we G.W. Plehanow adyndaky REU-nyň Sewastopol şahamçasynyň talyplary bilen üçünji orny paýlaşdylar.

 

Ýanka Kupala adyndaky Grodno döwlet uniwersiteti, on-line görnüşde  21-nji asyryň ykdysadyýet we dolandyryş meselelerini ara alyp maslahatlaşdy

Belarusyň, Russiýanyň, Polşanyň, Ukrainanyň, Gazagystanyň we Özbegistanyň 12 ýokary okuw mekdebinden 120-den gowrak adam “21-nji asyryň ykdysadyýeti we dolandyryşy” atly talyp ylmy konferensiýasyna gatnaşdy.
Däp bolşy ýaly, Ýanka Kupala adyndaky Grodno döwlet uniwersitetiniň gumanitar kollejiniň, Grodnonyň 35-nji orta mekdebiniň, Soligorsk şäheriniň 2-nji gimnaziýasynyň, Dubna orta mekdebiniň, Mosty şäheriniň 1-nji gimnaziýasynyň we No.2 orta mekdebiniň wekilleri we beýlekiler Dolandyryş Ykdysadyýet fakultetinde geçirilen ylmy gepleşiklere gatnaşdylar.
WebEx platformasynda gurultaý sessiýasy görnüşinde geçirilen forumyň çäginde “Serhetsiz hyzmatdaşlyk: ykdysady we maglumat taraplary” atly tegelek stol ara alnyp maslahatlaşyldy. Maslahatda bäş bölüm işledi. Bular “Halkara işewürlik we marketing”, “Maliýe we buhgalteriýa”, “Ykdysadyýet we kärhanany dolandyrmak”, “Ykdysady ulgamlaryň matematiki we maglumat goldawy” we “Ylymda ilkinji ädim (umumy orta we orta ýörite bilim edaralarynyň okuwçylary üçin)”.

Ýanka Kupala adyndaky Grodno döwlet uniwersitetiniň wekilleri A.A. Gromyko adyndaky GDA- nyň ýaş halkaralarynyň onlaýn tanyşdyrylyş dabarasyna gatnaşmaga çagyrylýar

Kupalowskiý uniwersitetiniň talyplary, ýaş mugallymlary we gözlegçileri üçin guralan onlaýn tanyşdyryş çäresi 16-njy aprelde sagat 15:30 geçiriler.
2018-2019 bäsleşiginiň ýeňijileri we finalçylary onlaýn çärä gatnaşyjylara geljekki finalçylaryň mümkinçilikleri we geljegi, şeýle hem Moskwada finalçylar forumyna we Sankt-Peterburgdaky Russiýa we Belarus sebitleriniň prezident forumyna gatnaşmak tejribesi barada gürrüň bererler. Şeýle hem, ýygnananlar bäsleşigiň finalçylarynyň gatnaşýan taslamalary barada öwrenip bilerler we guramaçylara gyzykly soraglar berip bilerler.
Bäsleşik, Beýik Watançylyk urşunda ýeňişiň 75 ýyllygyna we BMG-nyň döredilmegine bagyşlanýar. A.A. Gromyko adyndaky ýaş halkaralaryň bäsleşiginiň ýeňijileriniň eserleri WAK we Skopusyň sanawyna giren öňdebaryjy ylmy žurnallarda çap ediler we gymmatly baýraklar bilen sylaglanar.
Onlaýn konferensiýa agza bolmak üçin baglanyşyga basmaly. Programma jübi telefonyna ýa-da kompýuterine gurulmadyk bolsa, ony göçürip almaly. Ondan soň konferensiýa gatnaşyp bilersiňiz. Bäsleşigiň resmi web sahypasy: konkurs-gromyko.org.

Ýanka Kupala adyndaky Grodno döwlet uniwersitetiniň Tehnoparkynda lazer kesmek tehnologiýalaryny ulanyp gorag ekranlaryny öndürip başladylar

Ýokary hilli Belarus plastmassasyndan 100-e golaý şahsy gorag enjamy Kupalow uniwersitetiniň Tehnoparkynda sagatda öndürilýär.
Aýry - aýry galkan we gurnama mehanizmi, şondan soň - el bilen ýygnamak prosesi dowam edýär. Söwda we hyzmatlar pudagynyň wekilleri şeýle ekranlar bilen gyzyklanýar.
Şol bir wagtyň özünde, Ýanka Kupalanyň adyny göterýän Grodno döwlet uniwersitetiniň tehnologiýa seýilgähi, sebitdäki lukmançylyk pudagyny zerur gorag enjamlary bilen üpjün etmek üçin ulanylýan 3D çap etmek arkaly ekranlaryň önümçiligini ýola goýdy.
Ylmy işler boýunça wise-rektor Ýuriý Romanowskiý gorag galkanlarynyň Koreliçi, Mosty, Şuçin, Nowogrudok etrap hassahanalaryna iberilendigini aýtdy.
- Bu gün “Tehnopark” -yň işjeň ösýändigi we innowasiýa telekeçiligi üçin platforma öwrülýändigi barada aýdýarys. Bu ýerde bir ideýadan birnäçe günüň içinde durmuşa geçirmäge mümkinçilik berýän enjamlar we gurallar bar. Häzirki wagtda saglygy goraýyş ulgamynyň işgärleri we adamlar bilen işleýänleriň hemmesi üçin şahsy gorag enjamlarynyň zerurdygyny görýäris "-diýip Ýuriý Romanowskiý belledi.
Ekranlaryň dizaýnynyň diňe bir şahsy gorag serişdesi bolman, eýsem aşagynda äýnek we maska geýmäge mümkinçilik berýändigi üçin amatlydygyny aýtdy.
- Häzirki wagtda “Tehnopark” -da gorag ekranlary bilen üpjün etmek üçin 1200-den gowrak sargyt bar, ýüzden gowragy eýýäm geçirildi.
Tehnoparkyň işgärleri, şeýle hem Kupalowskiý uniwersitetiniň talyplary we kollej okuwçylary gorag ekranlaryny öndürmek bilen meşgullanýar. Ýakyn wagtda uniwersitet meýletinçileriniň bu işe goşulmagy meýilleşdirilýär.
Bu, Ýanka Kupala adyndaky Grodno döwlet uniwersitetiniň Ylym we tehnologiýa seýilgähi üçin sosial taslama: ähliumumy gorag ekranlary öz hasabyna ýetirilýär.

Ýanka Kupala adyndaky Grodno döwlet uniwersitetiniň meýletinçileri weteranlara we uniwersitet işgärlerine kömek eder

Meýletin merkeziň başlangyjy bilen Kupalowskiý uniwersitetinde jaň merkezi döredildi.
Ýanka Kupala adyndaky Grodno döwlet uniwersitetiniň meýletin talyplary uniwersitet weteranlaryna azyk we derman satyn almakda we eltmekde kömek bermäge taýýardyr. Uniwersitet işgärleriniň ýaşuly nesliniň wekilleri meýletinler merkezine hem ýüz tutup bilerler.
Häzirki wagtda kömege mätäç bolan weteranlar, ýokary derejeli işgärler we uniwersitetiň ýaşuly adamlary barada maglumat ýygnamak boýunça işjeň işler alnyp barylýar. Guramaçylar, häzirki döwürde ýaşuly nesliň goldawynyň Meýletin merkeziniň esasy meseleleriniň birine öwrülendigini bellediler.
Arzalary kabul etmek üçin jaň merkeziniň iş wagty - 8:30 -dan 12:30 we dynç günleri 13: 00-dan 17: 00-a çenli 74 43 87 jaň edip bilerler.

Kupala talyplary 2021-2025-nji ýyllar üçin Uniwersitetiň gözýetiminiň ösüşine gatnaşarlar

"Uniwersitet meniň arzuwlarymda" bäsleşigi Ýanka Kupala adyndaky Grodno döwlet uniwersitetinde yglan edildi.
Uniwersitetiň gözýetiminiň ösüşine I we II derejeli talyplar, kursantlar we uniwersitetiň aspirantlary gatnaşyp bilerler. Kupalowlara 2021-2025-nji ýyllar üçin Uniwersitetiň Gözýetimini we 2030-njy ýyla çenli ösüşiň ileri tutulýan ugurlaryny öz içine alýan taslamany taýýarlamak, şeýle hem tekliplerini esaslandyrmak teklip edilýär.
Ýazyjylar uniwersitetiň geljegini, esasy gymmatlyklaryny we strategiki ugurlaryny nähili görýändiklerini kesgitlemeli, haýsy ugry ösdürmelidigini teklip etmeli, geljek bäş ýylda uniwersitetde çäreleri guramagyň esasy görkezmelerini we ýörelgelerini görkezmeli. Mundan başga-da, talyplar uniwersitetiň bilim tehnologiýalaryny, bilim we ylmy önümlerini, bilim we ylmy-tehniki ösüşleri sarp edijileriň geljekde nähili boljakdygyny kesgitlemeli. Uniwersitetiň esasy meselelerini, çak edilýän bäsdeşlik artykmaçlyklaryny we uniwersitetiň uzak möhletde eýelemeli global bilim giňişligindäki ornuny görkezmek zerurdyr;
Bäsleşige gatnaşmak üçin materiallar - ýüz tutmak, taslama we Gözýetimi esaslandyrmak - 30-njy aprele çenli ýaşlar bilen bilim işleri bölümine kagyz ýüzünde (Ožeşko köçesiniň 22-nji jaýy, 224-nji otag, tel .: 73 19 09) we elektron görnüşinde berilmelidir. -mail: Bu email salgysy spamlardan goranýar. Görmek üçin JavaScript Administrator tarapynyň doly işleýişi üçin hökman işletmeli bolarsyňyz..
Ýeňijiler we baýrak alanlar diplomlar we pul baýraklary bilen sylaglanarlar.
Guramaçylar, bäsleşigiň talyplary 2021-2025-nji ýyllar üçin uniwersitet strategiýasyny we 2030-njy ýyla çenli döwür üçin ileri tutulýan ugurlary işläp düzmek meýilnamasyny düzmek we dizaýn etmek ukyplaryny ösdürmäge gönükdirilendigini bellediler. Bäsleşigiň maksatlarynyň arasynda gatnaşyjylaryň guramaçylyk, döredijilik, köpçülikleýin potensialyny we şahsy ösüşini açmak, şeýle hem okuwçylaryň jemgyýetçilik işjeňligini höweslendirmek we ösdürmek üçin şert döretmek ýalylary hem bardyr.
Bäsleşik barada has giňişleýin maglumaty, şeýle hem nusga programmasyny şu ýerden tapyp bilersiňiz

Sahypa 1 dan 10
banner11 banner21 banner31