Ýanka Kupala
 adyndaky Grodno Döwlet Uniwersiteti

Displaying items by tag: news

Ýanka Kupala adyndaky GrDU-da Daşary ýurtly talyplar Watandaşlygynyň aktiwy bilen rektor Irina Kiturkonyň duşuşygy geçirildi (WIDEO GUŞULAN)

Akgöwünli açyk diolog gürnüşinde talyplar öz täze gyzykly ideýalaryny hüdürlediler, şeýle hem uniwersitetiň ýolbaşçysy bilen özlerini biynjalyk etýän temalaryy ara alyp maslahatlaşdylar.

Открывая встречу, ректор университета Ирина Китурко поблагодарила иностранных студентов за инициативу, которую они проявили в организации мероприятия:

Duşuşygy açyp, uniwersitetiň rektory Irina Kiturko daşary ýurtly talyplara olaryň inisiatiwalary üçin ullakan sag bolsun bolsun aýtdy:

  • Men size meni bu duşuşyga çagyranyňyz üçin ullakan minnetdarlygymmy bildirýän we sizi şul sebäp bolan nyşanly günüňiz bilen gutlaýan – Daşary ýurtly talyplar Watandaşlygynyň döredilenine bu gün üç ýyl boldy – diýip Irina Fýodorowna belläp geçdi.

Ol her bir daşary ýurtly talyby – bu bir uly we agzybir kupalow maşgalasynyň agzasydygyny aýdyp şeýle diýdi:

  • Men uly höwes bilen, şu uniwersitet, islendik başga maşgalalar ýaly, öz däp-dessurlaryna örän baý. Siz özüňiziň Hytaý täze ýyly, Nowruz baýramy ýaly däp-dessurlaryňyz we baýramçylyklaryňyz bilen has-da uniwersitetiň baýlygyny artdyrýaňyz. Uniwersitetiň medeniýetara kommunikasiýasy siziň arkaňyz bilen ösýär, a siz hem öz gezegiňizde belarus medeniýetine has hem çüňlaýyn öwrenýärsiňiz.

Duşuşygyň dowamynda Watandaşlygyň wekilleri Irina Kiturka öz alyp barýan işleri barada, olaryň netijelri bolan – ylymda, sportda we döredijilikde ýeten derejeleri we mümkin bolan bäsleşiklerde we festiwallarda ýetelen üstünlikleri barada gürrüň berdiler. Talyplar çözmesi kyýn bolan meseleler barada agzap geçdiler we olary nädip çözmek usullaryny hödürlediler. Şeýle-de okuw prosessi, köpçülik guramalary we umumy ýaşaýyş jaýlary baradaky soraglary agzap geçildi.

Talyplar rektordan daşary ýurtly talyplar üçin gutardyş ballyny geçirmek mümkinçili barada soradylar, ol soraga rektor jogap edip rektor duşuşygyň agzalaryny bile bolmaga ähli kupalow-talyplary bilen bile bolmaga çagyrdy:

  • Menä her bir daşary ýurtly talybyň özini öz toparynyň, fakultetiniň we umuman Ýanka Kupala adyndaky uniwersitetiň bölegi bolmagyny islärdim. Biz şu uniwersiteti siziň öýüňiz we maşgalaňyz etmek üçin jyrjaşýarys – diýip Irina Fýodorowna aytdy.

Şeýle hem uniwersitetiň aragatnaşyk saklaýan ýurtlarynyň aýratyn tapawutlanýan eksponatlary ýygnajak Milli medeniýetler muzeýini döretmek barada sorag boldy. Rektor bu inisiatiwa gollap, bizde “Uniwersitet-muzeý” proýektiniň durmuşa geçirilýänligini we Milli medeniýet muzeýi onuň bir bölegi bolup biljekdigini aýtdy.

Duşuşygyň dowamynda Watandaşlygyň aktiwine gramotalar, hormat hatlary we ýadygärlik sowgatlary bilen sylaglanyldy. Daşary ýurtly talyplar hem öz gezeginde Irina Fýodorowna eksklýuziw türkmen aksessuaryny bolan gyzyl reňkli milli nagyşly torbasyny sowgat etdiler.

 

 

 

Ýanka Kupala adyndaky GrDU-nyň wekilleri Azerbeýjandaky belarus biliminiň günlerine gatnaşdylar

 

Okuw işleri boýunça prorektor Ýuriý Belyh we biologiýa we ekologiýa fakultetiniň dekany Aleksandr Karewskiý belarus delagasiýasy bilen 4-nji martdan 8-nji marta çenli Baku şäherinde (Azerbeýjanda) belarus biliminiň günlerine gatnaşdylar.

Belarus delegasiýasynyň sapary Azerbeýjanyň bilim beriş jaýlary we beýleki guramalary bilen hyzmatdaşlygy ösdürmek we Azerbeýjanyň bilim hyzmatlar bazarynda “Belarusdaky bilim” atly öňegidişlik brendini ösdürmek maksady bilen gurnalyndy. Belarus döwletiniň 20 töwerek ýokary okuw jaýlarynyň gatnaşmagynda belarus biliminiň sergisi geçirildi. Ol ýerde Ýanka Kupala adyndaky GrDU-nyň wekilleri ýokary bilimiň birinji we ikinji derejedäki hünärleri barada gürrüň berdiler, aspiranturada okuwy dowam etmegiň mümkünçilikleri barada, şeýle hem kupalow uniwersitetindäki Tomusky mekdepleri barada gürrüň berdiler.

Bilim pudagyndaky beýik tehnologiýalaryň durmuşa geçiriliş opytyny öwrenmek üçin belarus delegasiýasy Baku şäheriniň okuw jaýlarynda boldylar. Şeýlelikde, Belarus wekilleriniň bolan on uniwersitetleriniň içinde belarus dili we medeniýet Merkeziniň hereket etýän Bekin slawýan uniwersiteti hem bardy. Bu Merkeze biziň uniwersitetimiziň adyndan Ýanka Kupala adyndaky GrDU-nyň mugallymlarynyň belarus dilinde çap eden kitabyny sowgat berildi.

Mundan başgada, Ýuriý Belyh we Aleksandr Karewskiý birnäçe gimnaziýalarda we hünärmen mekdeplerinde boldylar we Ýanka Kupala adyndaky GrDU-nyň mugallymlarynyň gatnaşmagynda halkara olimpiadalaryna taýýarlamak mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar.

Bu çäräniň guramaçysy bolup Belarus Respublikasynyň Bilim Ministrliginiň halkara gatnaşyklar Merkezi we Belarus Respublikasynyň Azerbeýjandaky ilçihanasy çykyş etdiler.

Türkmenistandan gelen daşary ýurtly talyplar “Ýewropa bilim pudagynda Germaniýanyň we Fransiýanyň ýokary bilim sistemasy” atly okuw syýahatyna gatnaşdylar

 

Ilkinji gezek Ýanka Kupala adyndaky Grodno Döwlet Uniwersitetiniň Milletara Bilim Merkezi we Belarus Respublikasynyň Bilim Ministerstwasynyň Halkara gatnaşyklar Merkezi bilelikde “Ýewropa bilim pudagynda Germaniýanyň we Fransiýanyň ýokary bilim sistemasy” atly okuw syýahatyny gurnadylar.

Kupalow uniwersitetiniň delegasiýasyna 9 talyp we daşary ýurt talyplary bilen işleýän we akademiki mobilligiň hünärmeni Geldi Baýrammyradow girdi.

Syýahatyň dowamynda talyplar Praktiki ähmiýetli ylymlaryň Berlin Halkara Uniwersitetine we Pariž Akademiýasyna bardylar, ýokary okuw jaýlarynyň taryhy, ösüşi we öz işlerini alyp baryşlaryny öwrendiler, leksiýalary diňlediler, praktiki seminarlarda, seminar göwrnüşdäki ekskursiýalarda, fabriklerde, zawodlarda, muzeýlerde praktiki ähmiýetli sapaklarda boldylar. Bilim beriş çärelerden başgada talyplar üçin Berlinde, Parižde, Amsterdamda we Praga şäherlerinde medeni programmalar gurnanyldy.

Bu gezelençiň netijesi boýunýa okuw syýahatynyň ähli gatnaşyjylaryna olaryň hakykatdanda bu syýahata gatnaşanlyklary tassyklaýan şahadatnamalary gowşuryldy.

  • Ýewropa ýurtlarynyň ýokary okuw jaýlary bilen olaryň bilim sistemalary bilen tanyşmak – iň wajyp tejribeleriň biri bolup durýar. Men Berlin, Pariž ýaly şäherleri görmegi arzuw edip ýördüm we men öz arzuwymyň öz uniwersitetimiz arkaly amala aşandygyna örän begenýän, – diýip diller fakultetiniň 5-nji ýyllyk talyby Mamedowa Jennet özünde talan täsirleri bilen paýlaşdy.

    

 

Ýanka Kupala adyndaky GrDU-nyň talyplary erkin göreş boýunça Belarus döwletiniň çempionatynda altyn we kümüş medallaryna eýe boldylar

news boldylar

Minskiň sport köşginde erkin göreş boýunça Belarus Respublikasynyň çempionaty geçirildi.

            Ýanka Kupala adyndaky Grodno Döwlet Uniwersitetiniň talyplaryndan bolan Grodno oblastynyň ýygyndysy Minsk toparyny 6 utuk tapawudy bilen ýurdyň iň güýçli komandasy boldy. Kupalow talyplary bu ýygyndynyň gaznasyna üç altyn medalyny we bir kümüş medalyny getirdiler. Bu netije Grodnanyň taryhynda sportyň şu görnüşi boýunça iň üstünliklisi boldy.

Ýurdyň çempiony bolan hukuk fakultetiniň talyby Nýurgün Skrýabin 61 kg agramda, bedenterbiýe fakultetiniň talyplary Andreý Karpaç 74 kg agramda we Aleksandr Guştyn 97 kg agramda çykyş etdiler. Kümüş medalyny bedenterbiýe fakultetiniň talyby Witaliý Pesnýak 125 kg agramda eýelemegi başardy.

Şeýle-de kupalow talyplary ýaňy-ýakynda ýurdyň çempionatynda grek-rim göreşi boýunça altyn we kümüş medallarynyň eýeleri boldylar.

Grodnanyň uniwersitetleriň daşary ýurtly talyplary dilewarlyk ussatlygynda bäsleşdiler

Ýanka Kupala adyndaky Grodno Döwlet uniwersitetinde 2017-nji ýylyň 7-nji dekabrynda “Watanymy wasp etýärin” atly daşary ýurtly talyplarynyň arasynda dilewarlyk ussatlygy boýunça regional bäsleşigi geçirildi. 

Bu bäsleşik Grodno Döwlet uniwersitetiniň rus dili kafedrasy tarapyndan iki ýyldan bir gezek geçirilýär. Çärä gatnaşanlaryň ählisi Grodno şäheriniň uniwersitetlerinde ýokary bilim alýan daşary ýurtly talyplary boldylar. Diller fakultetiniň dekanynyň aýtmagyna görä bu bäsleşik dürli ýurtlardan gelen talyplary bir ýere jemlemek bilen olaryň Belarus döwleti bilen tanyşlygyny we rus dili bilimini ýokarlandyrmaga ýardam etýär.

Bu gezek dilewarlyk ussatlygy boýunça geçirilen bäsleşik Türkmenistanly, Türkiýeli, Gruziýaly, Marokkoly, Bangladeşli, Şri-Lankaly we Gazagystanly kupalow uniwersitetiniň we Grodno Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetiniň talyplaryny ýir ýere ýygnady.

Bäsleşik üç tapdyrdan ybarat  boldy. Birinjisinde – “Dilewarlaryň parady” – her gatnaşyjy özi bilen we öz ritoriki şygary bilen tanyşdyrdy. Ikinji tapgyrda bäsleşige gatnaşyjylar dilewarlyk sözleýişinde tomaşyçylary öz Watany,  medeniýeti we öz halkynyň däp-dessurlary, şeýle hem öz halkynyň buýsanýan taryhy ýadygärlikleri barada gürrüňler arkaly tanyşdyrdylar. Üçünji tapgyrda – “Açyk mikrofon” – rus atalar sözleriniň we nakyllarynyň manysyny ýüze çykarmak we öz ene dilinden olara meňzeş mysal getirmek şerti boldy.

Şeýlelikde bäsleşigiň ýeňijisi diýip Ýanka Kupala adyndaky Grodno Döwlet Uniwersitetiniň talyby Nikolaý Idolenkow yglan edildi.

Ikinji orny bolsa Lukmançylyk uniwersitetiniň talyplary Mariýa Motornaýa we Udika Rimaşika Agampodige eýe boldylar.

Üçinji orun alanlaryň hataryna – kupalow uniwersitetiniň talyby Hasan Bepari we Lukmançylyk uniwersitetiniň talyby El Azami El Hasani girdiler.

Eminleriň gelen netijesinä görä aýratyn tapawutlanan talyplar hem sylaglandylar. Şeýlelik-de iň ynandyryjy dilewar diýip Ýanka Kupala adyndaky GrDU-nyň talyby Röwşen Öwezow ykrar edildi. Iň gowy ýerine ýetirijilik ussatlygyny GrGMU-nyň talyby Günaý Nasibowa, a tüýs ýürekden edilen çykyş diýip GrGMU-nyň talyby Aýjan Koý Bagarowa hasap edildi.

Mundan başgada, ýadygärlik sowgatlary bilen Ýanka Kupala adyndaky Grodno Döwlet Uniwersitetiniň talyplary Şirin Turaýewa, Näzikjemal Hallyýewa, Şahrinoz Egemberdiýewa, Mähri Joraýewa we Grodno Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetiniň talyby Gunça Baýramgeldiýewa sylaglanyldy.

Ýanka Kupala adyndaky GrDU we K.Žubanow adyndaky Aktýubin Regional Döwlet Uniwersiteti, mekdepler we Gazagystanyň ýokary okuw jaýlary üçin labaratoriýa enjamlaryny bile öndürmek barada şertnama baglaşdylar

Bu ylalaşyga Aktýubin Regional Döwlet Uniwersitetiniň ylmy-tehniki bazasynda geçirilen “Häzirki zaman fiziki okuw eksperimenti. Ýagdaý, mesele, gelejek” atly seminaryň dowamynda gelindi.

Gazagystanyň mekdepleri we ýokary okuw jaýlary üçin labaratoriýa enjamlarynyň önümlerini bilelikde ösdürmek mogzugy şäher we etrap okuw müdürlikleri üçin, mekdep müdürleri, şeýlede seminara çagyrylan fizika mugallymlary üçin örän wajyp meseleleriň biri boldy. Bu seminara gatnaşyjylar “Tehnolab” atly biziň okuw-ylmy-önümçülik Merkezimiziň labaratoriýa we demonstratiw önümleriniň enjamlary bilen tanyşdylar.

 Hazirki zaman okuwçylary meselaniň çözülişi däl-de, eksperimentleriň geçirilişi gyzyklandyrýar. Şonuň üçin biz seminarda fiziki eksperimentlerini tejribede görkezdik we fizika boýunça geçirilýän modulluk labaratoriýa işleri hakynda gürrün berdik. Şeýlede öz gazak ildeşlerimizi “Tehnolab”-yň okuw mekdepleri we labaratoriýalar üçin işläp çyrarýan enjamlary bilen tanyşdyrdyk, - diýip Aleksandr Wasilýewiç aýtdy – Seminaryň jemi boýunça etrap we şäher mekdepleriniň mugallymlaryna sertifikatlar gowşuryldy.

Aktýubin Regional Döwlet Uniwersitetiniň ýolbaşçylary bilen Grodno Döwlet Uniwersitetiniň wekilleri Gazagystanyň mekdepleriniň fizika otaglary enjamlaryny öz wagtynda bellenilen ýerlerine ýetirmek baradaky soraglar ara alynyp maslahatlaşyldy, a uniwersitetiň ýolbaşçylary bilen bolsa geljekdäki bile öndüriljek önümleri we umuman belarus-gazak aragatnaşyklaryn ösdürmek barada gepleşdiler. Bu proýekt mekdeplerdäki enjamlary täzemegi üçin we tejribe işleriniň ýokary basgançaga çykmak üçin badalgasydyr.

 

Belarus Respublikasynyň prezidenti Aleksandr Lukaşenko Ýanka Kupala adyndaky Grodno Döwlet uniwersitetiniň rektorlyk wezipesine Irina Kiturkany bellemäne öz razylygyny berdi

Ýurdyň ýolbaşçysy 7-nji dekabrynda kadrlyk soraglaryna täzeden seretdi we birnäçe täze ýolbaşçylary belledi, – diýip БелТА belleýär.  

Şeýlelikde, Ýanka Kupala adyndaky Grodno Döwlet uniwersitetiniň şu güne çenli birinji prorektory bolup işläp gelýän Irina Kiturkany uniwersitetiň rektorlyk wezipesine belledi. Sungatlar we Mediniýet Belarus Döwlet uniwersiteti rektory diýip – Alina Korbuty belledi. 

Ýokary okuw jaýlarynyň täze ýolbaşçylaryny bellemek bilen, Aleksandr Lukaşenko gelejekde talyplar kollektiwine uly üns berjekdigini aýdyp geçdi.

            – Gelejekde, talyplar kollektiwi bilen birnäçe düşuşyklarynyň geçjekdigine ynanýaryn, – diýip Aleksandr Lukoşenko aýtdy. – Dogrydanda, bu biziň gelejegimiz. Olar ertirki gün jemgyýetde ýolbaşçylyk etmeli we ösüşiň wektoryny anyklamaly.

Prezident aýratynda häzirki zaman ýaşlary üçin, talyplar üçin diňe bir şu gün dälde, eýsem perspektiwada olar üçin wajyp bolan soraglary uly üns bermegi planlaşdyrýar.

Ýanka Kupala andyndaky GrDU-nyň talyplary Grodno Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetinde myhmançylykda boldylar

Belarus döwletinde geçirilyän «F.-ART.by» atly daşary ýurtly talyplaryň döredijilik festiwaly Grodno döwlet lukmançylyk uniwersitetinde dowam etdi.

Bu çäre Minsk, Grodno şäherindäki daşary ýurtly talyplary bir ýere jemledi. «ESNYKSUG» atly halkara inisiatiwlik talyplar  klubyny wekilleri Ýanka Kupala adyndaky Grodno Döwlet uniwersitetiniň daşary ýurtly talyplary belarus toýynyň dap-dessury gelen myhmanlaryň dykgatdyna ýetirdiler. Şeýle hem Türkmen talyplary özleriniň haýran ediji tanslary bilen tomoşaçylary şatlandyrdylar.

Men özümiň şu çäraniň bir bölegime öran şat, has-da ýene birnäçe günden men öz ýokary okuw jaýymy gutarýanlygym üçin. Gutarmazdan öňürti özüme okuwdan, Grodno şäherinden, Belarus döwletinden mümkin bolan maksimum tasirleri almaga we ony mähriban watanyma alyp gidip öz ildeşlerim bilen paylaşmana howlugýaryn. Şu gün men belaruslaryň toýunda öýlenyän ýigidiň rolyny oýnadym, meniň üçin – bu bir öran şatlykly wakalaryn biri bolup dur! Munuň yaly çärelere gatnaşmak, biz üçin, ýagny daşary ýurt talyplary üçin, – örän wajyp, – diyip biz bilen diller fakultetiniň 5-nji ýyllyk talyby Röwşen Öwezow öz duýgularyny paylaşdy.

Sahypa 1 dan 7
banner11 banner21 banner31