Tölegli hyzmatlar

Tölegli hyzmatlar (7)

Saglygy goraýyş Merkezi

Ýanka Kupala adyndaky Grodno Döwlet Uniwersitetiniň saglygy goraýyş pediatrik Merkezi öz talyplary we işgärleri üçin ýokary hill, diwersifissirlenen we elýeterli bahaly mediki kömegi bilen üpjün etýär.

Biziň saglyk Merkezimiziň işi häzirki zaman ylymda ýetilen derejeleri we tejribeleri bilen esaslanýandyr. Biziň hünärmenlerimiz elmydama öz professional ukyblaryny kämilleşdirýärler we ösdürýärler
Mediki kömekler Ýanka Kupala adyndaky Grodno Döwlet Uniwersitetiniň talyplary üçin aýratyn bahalar boýunça amala aşyrylýar. 

Häzirki zaman enjamlar bilen üpjün edilen saglygy goraýyş Merkezi ýokary hilli mediki hyzmatlary hemme isleg bildirýänler üçin hödürleýär.

Diş bejergisi we massaž mediki hyzmatlaryna girýär.

Massažyň şahsy metodikasy her müşderiniň saglyk ýagdaýyna baglylykda biziň merkezimizde saýlanylýar.

Saglyk Merkezi size massaž boýunça nesihatlary (konsultasiýalary) we aşakdaky sanawda görkezilenleri we olardan başgada ençeme massažyň görnüşlerini elýeterli bahadan hödürleýär.
Massaž:
• ýüz massažy (maňlaý, gözleriň töweregi, ýokarky- we aşaky äň töwerekleri) – 32 000 bel.rub. / 3,21 bel.rub.;
• bil-türräniň töwereklerine edilýän segmentar massažy – 46 600 bel.rub. / 4,66 bel.rub.;
• boýunyň töweregine edilýän massaž – 32 000 bel.rub. / 3,21 bel.rub.;
• arka we bil üçin edilýän massaž – 61 100 bel.rub. / 6,11 bel.rub.;
• çanaklyk-but ýanjyk bogunlarynyň massazy 32 000 bel.rub. / 3,21 bel.rub.;;
• agyryly edilýän massaž – 147 900 bel. rub. ;
• we beýleki massaž gürnüşleri barada şu ýerde tanyşyp bilersiňiz: http://market.grsu.by/images/files/price_coz_massage.pdf

 

Biz bilen habarlaşmak üçin:med 1
Salgymyz: köç.Zaharow, jaý 32
Tel.: + 375 (152) 75 43 81;

Iş wagty:
Duşenbe – Anna: 8.30 - 16.00
Arakesme: 13.00 - 13.00
Şenbe – Ýekşenbe: dynç günleri

Diş bejeriş Merkezi hem täze döwrebap enjamlary bilen üpjün edilendir, şeýle hem biziň lukmanlarymyz her bir müşderä aýratyn üns berip diş keselleriniň öňüni almaga kömek etýärler we eýýäm ýüze çykan keselleri bejerýärler.
Diş bejeriş Merkeziniň esasy ugurlary:

med 2

- bejergi;
- proteza taýýarlaýyş;
- dişdäki daşlary we galyndylary aýyrmak;
- kesilleriň öňüni alyş barlagy;
- we başgalar.

Hyzmatlaryň bahalary bilen şu ýerde tanyşyp bilersiňiz: http://market.grsu.by/images/files/price_coz_stom.pdf

Biz bilen habarlaşmak üçin:

Salgymyz: köç. Gaspadarçaýa, jaý 23
Tel.: + 375 (152) 48 13 84;

Iş wagty:

Duşenbe – Anna: 8.30 - 19.00
Şenbe – Ýekşenbe: dynç günleri

med 3


Bu sanalan hyzmatlardan başgada biziň uniwersitetimiziň Sagly Merkezi ençeme dürli tölegli elýeterli bahadan hyzmatlary size hödürleýär. Olaryň sanawy we bahalary bilen şu ýerde tanyşyp bilersiňiz: 

http://market.grsu.by/images/files/price_coz_other.pdf

  

 

  

 

IÝMIT HYZMATLARY

food

Ýanka Kupala adyndaky Grodno Döwlet Uniwersitetiniň okuw jaýlarynda we ýaşaýyş jaýlarynda talyplar üçin gurulan birnäçe garbanyşhanalary bar. Ol ýerlerde hepdäniň ähli günleri birinji we ikinji naharlaryň, dürli işdä açarlaryň we garnirleriň, birnäçe görnüşli içgileriň we konditer önümleriniň giň gerimli saýlawy elýeterli bahadan hödürlenýär. Şeýle hem, müşderileriň öz isleglerine görä şahsy günartanlyk we agşamlyk naharlary tabşyrmak (zakaz etmek) bolýar.

Wagtal wagtal biziň naharhanalarymyzda belarus, rus, italýan, polşa, litwa we gruzin ýaly dürli döwletleriň aşhana günleri geçirilýär.

Biziň aşhanamyz häzirki zaman enjamlary bilen üpjün edilendir. Iň soňky gezek 2015-nji ýylda hyzmat edişi hili we medeni taýdan ösdürmek maksady bilen naharlaryň has-da köp dürlülüginini we iýmit önümçilik tehnologiýasyny ýokarlandyrýan bejeriş işleri geçirildi.

Häzirki zaman dizaýny bilen isleg bildirýän üçin 80 adamlyk ýer bilen üpjün edip bilýän zaly bar. Siz bu ýerde baýramçylyk çärelerini, konferensiýilary, şeýle hem doglan gün we toý dabaralaryny geçirip bilersiňiz.

Biz bilen habarlaşmak üçin:

Address: Salgymyz: köç. Ožeşko, jaý 22.

Tel.: + 375 (152) 73 19 69; + 375 (152) 74 30 79

E-mail: Bu email salgysy spamlardan goranýar. Görmek üçin JavaScript Administrator tarapynyň doly işleýişi üçin hökman işletmeli bolarsyňyz.

 

Opening hours:

Iş wagty:
Duşenbe – Anna  9.00 - 17.00
Şenbe  9.00 - 15.00
Ýekşenbe dynç güni
Duşenbe, 25 Iýul 2016 10:59

ISIC

Written by

Going on a trip, don't forget to register ISIC!!!

ISIC – bu näme zat?

ISIC (ТМ) i1 – International Student Indentiti Card –1986 ýylda döredilen Ýunesko bilen bilelikde ISTC-niň (Halkara talyplaryň turizm konfederasiýasynyň)düzümine girýän Halkara talyplar biledi. ISIC (ТМ) – bu standart ölçegdäki eýesiniň suratyny we galplaşdyrmadan goraýyş serişdeleriň kompleksyny saklaýan plastiki diskont kartasy.

ISIС (TM) güwä geçme kartasynyň ýerine ýetirýän işi – talyplaryň gyzyklanmalary we okaýjylar birleşiginiň üçin hyzmak etmek we bütün dünýä “talybyň hal ýagdaýy” bilen üpjün etmek.

Häzirki wagtda ISIС (TM) dünýäniň 106 döwletinde hereket etýär we kartanyň eýelerine 32 müňden gowrak görnüşde arzanlaşyk (skidka) we ýeňillik bilen kömek etýär. Her 9 sekundan dünýä boýunça ISIС (TM)-da 1 adam köpelýär we umuman bütün dünýäde 40 milliondan gowrak adam ISIС (TM)-ny ulanylýar.

 

Karta ISIС size näme peýda berýär?i2

- halkara ýeňilleşdiriş telekommunikasiýasy ISIСonnect (halkara jaňlary) üçin ygtyýarlyga;

- göz öňünde tutulmadyk kömek bilen gije-gündiz liniýasyny üpjün ediji HelpLine üçin mugt ygtyýarlygyga;

- awia – demirýol biletlerine we paromly transportlaryna;

- halkara awtobuslary üçin ýol tölegine;

- motellarda we kempiňlerde ýerleşmäge;

- muzeýlere, sergilere, taryhy we medeni Merkezlere gatnamaga;

- restoranlara, kafelara, gijeki kluplara we diskotekalara gatnamaga;

- sport çärelerine gatnamak;

- sportenjamlaryny prokat almaga.

 

Kim ISIС kartasyny edinip bilýär? i3

- 12 ýaşdan uly mekdep okuwçylar;

- Tehnikumlarda, kolležlerde we hünärment mekdeplerinde okaýanlar;

- Gündizki we gijeki gaýwana däl okuw görnüşlerde okaýan talyplar;

- Gündizki okuw görnüşlerde okaýan aspirantlar/internler;

- 30 ýaşdan uly bolmadyk ýaşlar.

 

 

ISIC (ТМ) kartasyny almak üçin gerek zatlar:

 Talyplar (ISIC)  Ýaşlar (ISIC)  Mugallymlar (ISIC)

- 1 reňkli 3x4 ölçegli surat;

- 1 reňkli 3x4 ölçegli surat;

- 1 reňkli 3x4 ölçegli surat;

- talyplyk bilet ýa-da zatçotka; - Pasport ýa-da doglyş şahadatnamasy - Iş ýerinden kepilnama;
- pasport   - pasport

Halkara ISIC, IYTC, ITIC kartasyny almak üçin töleg: 15.00 rub. /150 000 rub.
Biz size Grogno şäheriniň Ožeşko köçesiniň 22-nji jaýynda garaşýarys!
Telefon boýunça goşmaça maglumatlary sorap bilersiňiz: + 375 (152) 77 37 85; + 375 (152) 77 37 86; + 375 (29) 869 06 02
e-mail: Bu email salgysy spamlardan goranýar. Görmek üçin JavaScript Administrator tarapynyň doly işleýişi üçin hökman işletmeli bolarsyňyz.

 

 

Biziň turlarymyz:

Biziň turlarymyz
1. Gadymy köşkler (Grodno – Nowogrodok – Mir – Neswiž – Grodno);
2. Adam Miskewiç ýodasy (Grodno - Nowogrodok – Zaosýe – Switýas köli – Grodno);
3. Polesýanyň gök ýyldyzy (Grodno – Kosowo – Pinsk – Turowski – Grodno);
4. Polonezanyň sesleri (Grodno – Lwye – Golşany – Boruny – Krewo – Smorgon – Zalesýe – Župrany – Kuşlýany – Grodno);
5. Gadymy Hudaýlaryň ýodasy (Grodno – Gudewiçi – Ros – Bogatyrewiçi – Minewiçi – Grodno);
6. Grodno oblastynyň mukaddes ýerleri (Grodno – Synkowiçi – Žirowiçi – Slonim – Wolkowysk – Grodno);
7. Gadymy Berestýe (Grodno – Ružany – Pružany – Brest – Kamenes – Grodno);
8. Aýazbaba bilen duşuşyk (Grodno – Ružany – Pružany – Kemenes – “Belawes puşa” milli seýilgähi – Grodno);
9. Belarus Etnografiýasy (Grodno – Minsk – Zaslawl – Grodno);
10. Belarus: eskiz (Grodno – Minsk – Stroçisi – Grodno);
11. Belarus Jentrisi (Grodno – Minsk – Dudutki – Grodno);
12. Minsk: lezzet alyş (Grodno – Minsk – Koka-kola zawody – DreamLand – Grodno);
13. Belarus: harby (Grodno – Minsk – Hatyn – Kurgan Slawy – Grodno);
14. Belarus Şweýsariýasy (Grodno – Minsk – Raubiçi – Logoýsk – Siliçi – Grodno);
15. Ýanka Kupalanyň ýodasy (Grodno – Wzýanka – Minsk – Akopy – Stolbsy – Albrut – Grodno);
16. Staliniň Liniýasy: berkleýiş taryhy kompleks (Grodno – Minsk - “Staliniň Liniýasy” – Grodno);
17. Ussatlar şäheri (Grodno – Murawanka – Možeýkowo – Lida – Berezowka – Grodno);
18. Ýagelle toýy (Grodno – Murawanka – Možeýkowo – Lida – Grodno);
19. Polosk hronikasy (Grodno – Berezin biosfer goraghana-seýilgähi – Mosor – Polosk – Grodno);
20. Usow galasy (Grodno – Nawmowiçi – Usow gala – Grodno);
21. Grodno hronikasy (ekskursiýalar);
22. Grodno – Korobçisi (ekskursiýalar we Korobçisi seýilgähinde lezzet alyş).


Biz size hemişe kömek etmäge we iň gowy turlary hödürlemäge taýýardyrys!


Islendik soraglar üçin biz bilen habarlaşyp bilersiňiz:
Salgymyz: 230023, Ožeşko, 22, Grodno, Belarus
Telefon belgilerimiz: + 375 (152) 77 37 85; + 375 (152) 77 37 86; + 375 (29) 869 06 02
Elektron poçtamyz: Bu email salgysy spamlardan goranýar. Görmek üçin JavaScript Administrator tarapynyň doly işleýişi üçin hökman işletmeli bolarsyňyz.

Biziň turlarymyz

Belarus döwletine hoş geldiňiz!

Belarus döwletinde syýahat etmek üçin 5 sebäp:sdfa45

  1. Agzybir halky bar;
  2. 12-17-nji asyrlaryň taryhy ýadygärleri;
  3. Belarus aşhanasy;
  4. Ajap tebigaty;;
  5. Ýylyň islendik wagty özboluşly lezzet alyp bolýar.

Uly bolmadyk Belarus döwleti syýahat etmek we täze täsinliklere duçar bolmak üçin hemişekisi ýaly örän ähmiýetli ýerleriň biri bolup durýar. Häzirki wagtda Belarus döwletinde dyýnç almagyň özi bir baý taryhy we medeni mirasy bilen tapawutlanýan tebigatyň şypaly güýjidir. Belarus döwletinde geçirjek wagtyňyz size durmuşyň gaýda-gaýmalaşyklary barada ýatdan çykarmaga, ruhy we fiziki güýçleriňiziň täzeden dikeltmegine mejbur eder.

Belarus döwleti – baý taryhly we medeniýetli ýurt. Ertikileri ýatlatýan köşkler, köne ybadathanalar we tebigatyň ajaýyp gözelligi – bularyň hemmesi bütün dünýäniň syýahatçylarynyň ünsüni çekýär. Egerde siz Belarus döwletiniň üstünden geçip dünýä syýahat etdip ýörkäňiz birnäçe gün bizde galsaňyz biziň ýurdymyzdan şypaly lezzet alarsyňyz.

Ýanka Kupala adyndaky Grodno Döwlet Uniwersitetiniň regional turizm Merkezi size aşakdakylary hödürleýär:

– Grodno, Minsk we ş.m. şäherlerinde ýaşaýyş (2-4 ýyldyzly myhmanhanalarda, şäherin daşyndaky jaýlarda);
- Transport bilen üpjün ediş (wokzalarda we aeroportlarda garş almak bilen bilelikde);
– Wiza bilen üpjün ediş.

Biz size hemişe kömek etmäge we iň gowy turlary hödürlemäge taýýardyrys!

Islendik soraglar üçin biz bilen habarlaşyp bilersiňiz:

Salgymyz: 230023, Ožeşko, 22, Grodno, Belarus

Telefon belgilerimiz: + 375 (152) 77 37 85; + 375 (152) 77 37 86; + 375 (29) 869 06 02

Elektron poçtamyz: Bu email salgysy spamlardan goranýar. Görmek üçin JavaScript Administrator tarapynyň doly işleýişi üçin hökman işletmeli bolarsyňyz.

banner11 banner21 banner31