Sişenbe, 06 Noýabr 2018 14:52

Moskwa Döwlet Halkara gatnaşyklar Institutynyň syýasyýet  kafedrasynyň professory, köpçülik şahsyýeti, taryhçy, Andranik Migranýan kupalow uniwersitetiniň talyp ýaşlary bilen duşuşyk geçirdi

Moskwa Döwlet Halkara gatnaşyklar Institutynyň syýasyýet  kafedrasynyň professory, köpçülik şahsyýeti, taryhçy, Andranik Migranýan kupalow uniwersitetiniň talyp ýaşlary bilen duşuşyk geçirdi.

10512 4

31-nji oktýabrynda Ýanka Kupala adyndaky Grodno Döwlet Uniwersitetiniň diwarlarynda açyk diolog görnüşinde Moskwa Döwlet Halkara gatnaşyklar Institutynyň professory, köpçülik şahsyýeti, taryhçy Andranik Migranýan bilen duşuşyk geçdi.

Açyk diologyň dowamynda uly syýasatlyçylyk dünýäsi barada mugallymlar, talyplar we köpçülik maglumatlar serişdeleriniň wekilleri bilen dünýä derejesinde köp wagt bari adamlary biynjalyk etýän soraglar barada Andranik Migranýan gürrüňdeşlik geçirdi. Soňky wagtlar ýurt baştutany bilen geçirilýän duşuşyklar Belarus Respublikasyny dünýä syýasatynyň merkezinde ýerleşmäne uly mümkinçijilik berýär we bu edilýän işler ýurdyň dünýä derejesindäki abraýyny has-da ýokary göterýär diýip aýratyn belläp geçýär.

Talyplar we mugallymlar indi boljak halkara gatnaşyklary barada, halkara dawa-jenjelleriň howplary barada, myhmanyň öňki işlän ýere bolan garaşsyz döwletler arkalaşygynyň işleri barada Andranik Migranýana aktiwno sorag berdiler. Ol hem öz gezeginde berilen soraglara giňişleýin we argumentleşdirilen ýene-de täze mogzuklary açýan we diňleýjileriň duşünjesini has-da giňişlendirýän jogaplary berdi.

Andranik Migranýan Grodno şäherinde ilkinji gezek boldy. Şeýle hem onuň aýtmagyna görä, bu şäher onuň örän göwnünden turupdyr we gelejekde ýene-de Belarus döwletine galybersede Grodno oblastyna gelmäne höwes döretýänligini aýtdy.

Uniwersitet bilen Žurnalistleriň Belarus birleşmesi we Halkara media-kluby bolan “Format – A3” ýöla goýan hyzmatdaşlyklarynyň üsti bilen şular ýaly duşuşyklar adaty ýagdaýda geçýär.

10512_5

10512_2

10512_3

 

 

 

 

Read 1734 times
banner11 banner21 banner31