Duşenbe, 04 Mart 2019 12:03

Ýanka Kupala adyndaky GrDU-da Daşary ýurtly talyplar Watandaşlygynyň aktiwy bilen rektor Irina Kiturkonyň duşuşygy geçirildi (WIDEO GUŞULAN) Featured

Ýanka Kupala adyndaky GrDU-da Daşary ýurtly talyplar Watandaşlygynyň aktiwy bilen rektor Irina Kiturkonyň duşuşygy geçirildi (WIDEO GUŞULAN)

Akgöwünli açyk diolog gürnüşinde talyplar öz täze gyzykly ideýalaryny hüdürlediler, şeýle hem uniwersitetiň ýolbaşçysy bilen özlerini biynjalyk etýän temalaryy ara alyp maslahatlaşdylar.

Открывая встречу, ректор университета Ирина Китурко поблагодарила иностранных студентов за инициативу, которую они проявили в организации мероприятия:

Duşuşygy açyp, uniwersitetiň rektory Irina Kiturko daşary ýurtly talyplara olaryň inisiatiwalary üçin ullakan sag bolsun bolsun aýtdy:

  • Men size meni bu duşuşyga çagyranyňyz üçin ullakan minnetdarlygymmy bildirýän we sizi şul sebäp bolan nyşanly günüňiz bilen gutlaýan – Daşary ýurtly talyplar Watandaşlygynyň döredilenine bu gün üç ýyl boldy – diýip Irina Fýodorowna belläp geçdi.

Ol her bir daşary ýurtly talyby – bu bir uly we agzybir kupalow maşgalasynyň agzasydygyny aýdyp şeýle diýdi:

  • Men uly höwes bilen, şu uniwersitet, islendik başga maşgalalar ýaly, öz däp-dessurlaryna örän baý. Siz özüňiziň Hytaý täze ýyly, Nowruz baýramy ýaly däp-dessurlaryňyz we baýramçylyklaryňyz bilen has-da uniwersitetiň baýlygyny artdyrýaňyz. Uniwersitetiň medeniýetara kommunikasiýasy siziň arkaňyz bilen ösýär, a siz hem öz gezegiňizde belarus medeniýetine has hem çüňlaýyn öwrenýärsiňiz.

Duşuşygyň dowamynda Watandaşlygyň wekilleri Irina Kiturka öz alyp barýan işleri barada, olaryň netijelri bolan – ylymda, sportda we döredijilikde ýeten derejeleri we mümkin bolan bäsleşiklerde we festiwallarda ýetelen üstünlikleri barada gürrüň berdiler. Talyplar çözmesi kyýn bolan meseleler barada agzap geçdiler we olary nädip çözmek usullaryny hödürlediler. Şeýle-de okuw prosessi, köpçülik guramalary we umumy ýaşaýyş jaýlary baradaky soraglary agzap geçildi.

Talyplar rektordan daşary ýurtly talyplar üçin gutardyş ballyny geçirmek mümkinçili barada soradylar, ol soraga rektor jogap edip rektor duşuşygyň agzalaryny bile bolmaga ähli kupalow-talyplary bilen bile bolmaga çagyrdy:

  • Menä her bir daşary ýurtly talybyň özini öz toparynyň, fakultetiniň we umuman Ýanka Kupala adyndaky uniwersitetiň bölegi bolmagyny islärdim. Biz şu uniwersiteti siziň öýüňiz we maşgalaňyz etmek üçin jyrjaşýarys – diýip Irina Fýodorowna aytdy.

Şeýle hem uniwersitetiň aragatnaşyk saklaýan ýurtlarynyň aýratyn tapawutlanýan eksponatlary ýygnajak Milli medeniýetler muzeýini döretmek barada sorag boldy. Rektor bu inisiatiwa gollap, bizde “Uniwersitet-muzeý” proýektiniň durmuşa geçirilýänligini we Milli medeniýet muzeýi onuň bir bölegi bolup biljekdigini aýtdy.

Duşuşygyň dowamynda Watandaşlygyň aktiwine gramotalar, hormat hatlary we ýadygärlik sowgatlary bilen sylaglanyldy. Daşary ýurtly talyplar hem öz gezeginde Irina Fýodorowna eksklýuziw türkmen aksessuaryny bolan gyzyl reňkli milli nagyşly torbasyny sowgat etdiler.

 

 

 

Read 2441 times Last modified on Duşenbe, 04 Mart 2019 12:43
banner11 banner21 banner31